DMpodo in het nieuws

Op 29 november 2017 heeft Ingrid Ruys de “Gouden”thermometer in ontvangst mogen nemen. Tijdens de DiaTemp meeting bleek dat de zomerspurt 2017 gewonnen was door het Maxima  Medisch Centrum locatie Veldhoven. In dit onderzoek participeren veel diabetespodotherapeuten.

 

 

 

 

CongresBoeren

Aandacht vanuit Boeren Medical voor het multidisciplinaire congres op 22 april 2016. Een samenwerking tussen de NVvDP en de NVvV.

LeoLeonienie Nijenhuis geeft een posterpresentatie op de jaarlijkse bijeenkomst van de EASD ( European Association for the Study of Diabetes) in Stockholm. Haarposter had als titel  “No retinopathy, no amputation? Annual amputation rates in secondary care”.

 

 

ISPO Jaarcongres 2 oktober 2015 Het gratis toegangskaartje is gewonnen door Karin Wiepkes. Gefeliciteerd vanuit het bestuur van de NVvDP.

Maatschappelijke Adviesraad Diabetesfonds
mar-1Welk onderzoek doet er nou echt toe voor mensen met diabetes? De Maatschappelijke Adviesraad (MAR), een groep van twaalf (ervarings)deskundigen denkt mee. Zo kunnen mensen met diabetes zo snel mogelijk profiteren van nieuwe wetenschappelijke kennis.
Patiënt centraal in overkoepelende aanpak wondzorg
Tijdens een invitational conference op 31 maart 2015 hebben medisch specialisten, NVvDP, verpleegkundigen, patiëntvertegenwoordigers, zorgverzekeraars en andere betrokkenen zich gebogen over de kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg. Deze kwaliteitsstandaard integreert alle bestaande richtlijnen en documenten over complexe wondzorg. Hierdoor ontstaat overzicht en kan een patiënt op de juiste plaats passende zorg krijgen.
De initiatiefnemende partijen zijn het Wondplatform Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVCP) en de Nederlandse Vereniging Dermatologie en Venereologie (NVDV). Zij gaan de kwaliteitsstandaard ontwikkelen onder begeleiding van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten. De financiering wordt verstrekt door het Zorginstituut Nederland en de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).
Tijdens de invitational werd besproken welke knelpunten er bestaan rondom de complexe wondzorg en wat men in de kwaliteitsstandaard wil opnemen. Hoewel er in de diverse richtlijnen en andere kwaliteitsdocumenten veel inhoudelijke informatie te vinden is over wondzorg, heeft het veld behoefte aan een overkoepelend document.
In de discussies werd duidelijk dat voor alle betrokkenen de behoeften van de individuele patiënt centraal staan. Communicatie en transparantie zijn hierbij sleutelbegrippen, evenals geïntegreerde zorg en een multidisciplinaire behandeling. Zo werd bijvoorbeeld gesproken over de rol die wondexpertisenetwerken kunnen spelen binnen de complexe wondzorg.
Ook bleek dat er veel waarde gehecht wordt aan het meten van de uitkomsten van wondzorg in het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van complexe wondzorg
Momenteel wordt een werkgroep samengesteld, die mede op basis van de uitkomsten van deze invitational, de kwaliteitsstandaard vorm gaat geven. Naar verwachting wordt dit proces eind 2016 afgerond.
November 2014 NVOS: In het vakblad van de NVOS is een artikel geplaatst van Lian Stoeldraaijers. De titel luidt orthopedische schoenvoorzieningen bij diabetes: de diabetespodotherapeut als zorgcoördinator en verwijzer bij laagcomplexe voetzorg.
7 oktober NOVW congres Ecologie van de wond Lian Stoeldraaijers heeft een lezing gepresenteerd over een hoogcomplexe DM-voet. Zie de indrukwekkende openingsfilm:

28 maart Lian Stoeldraaijers verzorgt een lezing tijdens de 2e DaVinci Masterclass te Nuenen De samenvatting van de lezing in het vakblad Nederlands Tijdschrift voor Wondzorg kunt u teruglezen op: Samenwerken helpt bij een diabetische voet
davinci
28 maart Nationale Diabetes Dag 2014 Fokker Terminal in Den Haag
DSC07232De NVvP/NVvDP zijn aanwezig op de informatiemarkt. De nieuwe NVvDP-banner wordt voor het eerst vertoond. Bart van Ojen en Ingrid Ruys hebben veel vragen beantwoord over het beroep (diabetes)podotherapeut. Met name na de lezing “De rol van de diabetes)podotherapeut bij de diabetische voet” was er veel toeloop. Kortom een zeer nuttige dag. Evaluatie NDD2014

 

 

WPNOp 13 februari j.l. is Ingrid Ruys benoemd tot penningmeester van het Wondplatform Nederland. Het WPN is een multidisciplinaire vereniging met als doel het bevorderen van de kwaliteit van wondzorg voor patiënten door middel van het samenbrengen van kennis en kunde van de leden betreffende wondzorg.
Orthopedische Techniek december 2013 De NVvDP kijkt uit naar verdere samenwerking met NVOS-Orthobanda. Goede onderlinge samenwerking bevordert de kwaliteit van voet- en loopproblemen bij diabetespatiënten. Het volledige artikel kunt u nalezen op http://www.nvos-orthobanda.nl/pages/351/Over-NVOS-Orthobanda/Wie-zijn-wij/Vakblad-/Vakblad-december-2013.html
PASinfo oktober 2013 Hoogcomplexe voetzorg wordt multidisciplinair behandeld door revalidatiearts Peter van Leeuwen, schoentechnicus Harold van Wessel en diabetespodotherapeut Ingrid Ruys. Het volledige artikel kun u bekijken op: http://www.footcare.nl/pdf/pasinfo201303.pdf
Op 1 oktober 2013 is een artikel verschenen in de Diabetes Research and Clinical Practice. Twee auteurs, Mieke Pero en Lian Stoeldraaijers zijn diabetespodotherapeuten en hebben meegewerkt aan het onderzoek naar patient and professional delay in the referral trajectory of patients with diabetic foot ulcers.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168822713003392
Anderhalvelijnszorg, de toekomst van de diabetische voetzorg? (september 2013) Doelstelling zorg op maat, zorg dichtbij. Kortom de juiste voetzorg op de juiste plaats aanbieden. Michel Boerrigter en Ed Wender (diabetespodotherapeuten) hebben samen met Rob Haspels (orthopedisch schoenmaker) een artikel geschreven voor het vakblad Orthopedische Techniek.
“Ik ben in beweging gebleven, ook al ging het nog zo slecht met mijn voet. Ik blijf kijken naar wat ik nog wél kan.” Het Medireva Magazine wordt verspreid onder klanten van Medireva. In het herfstnummer van 2013 wordt door een patiënt beschreven hoe ze omgaat met een complexe voetwond. Haar diabetespodotherapeut stond altijd voor haar klaar.

Medirevaherfst20131

Simm’s classificatie: Kopzorg of Voetzorg (september 2013)                                           In het EADV magazine (vakblad voor diabeteszorgverleners) wordt aandacht besteed aan diabetische voetzorg. Jarenlang is er aandacht geweest naar het behandelen van de complicaties maar nu vindt er een verschuiving plaats naar preventie. Simone Arendse (podotherapeut) en Michel Boerrigter (diabetespodotherapeut) gaan dieper in op de organisatie van de zorg en geven duidelijkheid op een aantal vragen in de 1e lijn.
WCSnieuws
In de WCS-nieuwsbrief van september 2013 wordt er naar de nieuwe vereniging verwezen. Bij opvallende wondnieuwtjes vindt u deze tekst: Recentelijk is er een nieuwe beroepsvereniging opgericht, namelijk de Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten.
wcs
NOVWLianBeroepsorganisatie NVvDP wil diabetische voetzorg beter op de kaartzetten’ Wereldwijd lijden naar schatting 370 miljoen mensen aan diabetes en dat aantal neemt zeker in de westerse landen snel toe. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat zo’n 15-­25 % van deze diabetici op enig moment te maken krijgt met voetulcera. Complicaties kunnen daarbij voor heel grote problemen zorgen en in het ergste geval zelfs leiden tot amputatie. Geen wonder dus dat er naast de algemene Vereniging voor Podotherapeuten recentelijk een beroepsvereniging is opgericht van podotherapeuten die zich bezighouden met de diabetische voet, de Nederlandse Vereniging voor Diabetes Podotherapeuten( NVvDP). De voetzorg en wondbehandeling zijn voor ons de belangrijkste aandachtsgebieden. Met onze nieuwe organisatie willen we die zorg de plaats geven die ze verdient, aldus Lian Stoeldraaijers en voorzitter Ingrid Ruys van deze nieuwe beroepsvereniging in het Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg. (NTVW). 
Lian Stoeldraaijers geeft verder aan dat de diabetespodotherapeut de spil is in het netwerk van de zorgverleners die betrokken zijn bij de diabetische voet. Goede zorg kan immers alleen worden gegeven met een brede multidisciplinaire aanpak, waarbij meerdere zorgverleners vanuit hun eigen expertise en met respect voor de deskundig­heid van anderen samenwerken. Daar gaan we voor en binnen een dergelijke samen­werking is het noodzakelijk dat wij onze positie duidelijk maken en dat andere zorg­ verleners ook helder op het netvlies krijgen wat wij kunnen.’ U kunt het gehele artikel lezen in het NTVW nr. 8 – 2013. Artikel NVvDP in NTVW
20130130_103323Op 30 januari 2013 kondigt Sicco Bus de oprichting van de NVvDP aan tijdens het congres in Almelo